Regulamin udostępniania zbiorów

VII. Postanowienia końcowe

§ 36

Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować czasowe lub trwałe pozbawienie praw Czytelnika.

§ 37

Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.

§ 38

Za wniesione opłaty na rzecz Biblioteki, wymienione w niniejszym Regulaminie Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

§ 39

Wysokość opłat nałożonych przez Regulamin określa załącznik nr 2 do Regulaminu. Wysokość tych opłat może ulec zmianie.

§ 40

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Dyrektora Biblioteki o umorzenie lub rozłożenie na raty naliczonych opłat.

§ 41

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Skip to content