Regulamin udostępniania zbiorów

IV. Wydział Udostępniania Zbiorów. Czytelnia

§ 14

Z księgozbioru Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 15

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Czytelnik ma prawo jednorazowo zamówić 10 woluminów lub 10 roczników czasopism.
 2. Wprowadza się usługę „Wypożyczenia nocne”. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Czytelni każdego dnia 5 książek, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, do następnego dnia roboczego (dzień otwarcia Biblioteki dla Czytelników) do godz. 9.30. W filiach książki należy zwrócić do godz. 12.00.

§ 16

Przetrzymanie dokumentu z księgozbioru Czytelni ponad termin określony w § 15 skutkuje następującymi konsekwencjami:

  • nałożenie blokady na konto Czytelnika w całej sieci Biblioteki,
  • wysłanie pisemnego upomnienia na koszt Czytelnika,
  • naliczenie kary za nieterminowy zwrot w wysokości 1,00  za każdy dzień zwłoki.

§ 17

Biblioteka zastrzega sobie prawo zażądania kaucji zwrotnej od Czytelnika za wypożyczenie dokumentu z księgozbioru Czytelni.

§ 18

Materiały biblioteczne w Czytelni podaje wyłącznie Bibliotekarz.

§ 19

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z Jego winy uszkodzenia udostępnianych materiałów. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.

§ 20

Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:

  • troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi dokumentami m. in. zakaz podkreślania, kalkowania, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu,
  • zgłaszanie bibliotekarzowi dostrzeżonych wad i uszkodzeń dokumentów,
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zachowanie ciszy.
Skip to content