Nowości dla nauczycieli – sierpień – 2023r.

Szkoła przyjazna kreatywności : czynniki sukcesu / Jan Fazlagić. – Warszawa : Difin, 2023.

Szkoła przyjazna kreatywności to najnowsza książka znanego w Polsce eksperta i propagatora nowoczesnych metod zarządzania szkołą. Każdy nauczyciel, dyrektor szkoły, badacz zajmujący się edukacją czy pracownik administracji oświatowej znajdzie w tej książce olbrzymią liczbę cennych i praktycznych porad odnośnie do tego, jak organizować pracę szkoły w XXI wieku w epoce sztucznej inteligencji oraz dojścia do głosu pokoleń Z i Alfa. Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak zrozumieć kreatywność uczniów i jak się o nią troszczyć. Wiedza i umiejętności, które są propagowane w tej książce, nie są nauczane ani na studiach nauczycielskich, ani na większości szkoleń dla nauczycieli. [źródło: www.azymut.pl].

Skrypt logopedyczny z obrazkowym formularzem do badania mowy kontrolowanej / Maciej Kloc. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023..

Skrypt logopedyczny to książka skierowana do logopedów, studentów logopedii, a także nauczycieli chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tej dziedziny. Zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących organizacji diagnozy i terapii logopedycznej, a także formularz obrazkowy do badania mowy kontrolowanej. (…) Na marginesach książki umieszczono hasła, do których odnoszą się poszczególne akapity. Zabieg ten ma ułatwić korzystanie z publikacji, czyniąc ją bardziej przejrzystą. Dzięki temu czytelnik w łatwy sposób może szybko znaleźć potrzebne informacje, m.in. dotyczące: wczesnej interwencji logopedycznej wystroju gabinetu logopedycznego częstotliwości spotkań pacjenta z logopedą planowania terapii według kolejności rozwojowej pojawiania się głosek roli ćwiczeń usprawniających artykulatory i słuchowych w terapii logopedycznej gradacji metod wywoływania głosek terapii głoski [š] i [r] przed 7. rokiem życia. [źródło: www.azymut.pl].

Trening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 2 / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz ; ilustracje: Maria Pelc]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Zbiór zadań mających na celu rozwijanie i stymulowanie funkcji psychofizycznych dzieci. Odbywa się to poprzez ćwiczenia: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji, orientacji przestrzennej, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia, sprawności manualnej, czytania i pisania, liczenia. Dodatkowo część zadań zawartych w tym zeszycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 2. Polecamy do wypożyczenia także pozostałe części z tej serii – do kl. od 1 do 8. [źródło: www.azymut.pl].

Dydaktyka historii : nowe perspektywy / redakcja naukowa Danuta Konieczka-Śliwińska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.

Publikacja została pomyślana jako kompendium zawierające kompleksowe ujęcie najnowszych zagadnień współczesnej dydaktyki historii oraz perspektyw jej dalszego rozwoju. Znalazły się w niej nie tylko problemy istotne dla nowoczesnej edukacji historycznej, ale także łączące refleksję teoretyczną z praktyką. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: przede wszystkim do studentów historii lub kierunków zbliżonych przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, doradców metodycznych, uczących w szkołach nauczycieli historii pragnących się doskonalić oraz do edukatorów (muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych) różnych instytucji kultury, którzy zajmują się edukacją historyczną. [źródło: www.azymut.pl].

Album dydaktyczny Montessori : zadania rozwijające motorykę małą : podręcznik nauczyciela / red. Andrea Lupi ; Il. Elenia Beretta, Massimo Alfaioli ; przekł. Luiza Krolczuk. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Niniejszy album jest poświęcony rozwojowi umiejętności motoryki małej i koncentruje się na koordynacji manualnej, doskonaleniu psychomotoryki oraz umiejętności manipulowania obiektami. Służą temu ćwiczenia uporządkowane tematycznie: 1. Otwieranie i zamykanie 2. Przykręcanie i odkręcanie 3. Ćwiczenie ekspresji 4. Zakładanie i zdejmowanie 5. Wkładanie i wyjmowanie. Album jest przeznaczony nie tylko dla pedagogów, którzy już stosują metodę Montessori, lecz także dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcieliby zacząć ją wykorzystywać w pracy z dziećmi, oraz dla zainteresowanych rodziców. [źródło: www.azymut.pl].

Detektyw Pozytywka / Grzegorz Kasdepke ; il. Piotr Rychel. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2023.

Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się na nią kilkanaście zagadek “kryminalnych”, które dzieci mogą samodzielnie rozwiązywać, podążając tropem detektywa Pozytywki. Wątki “kryminalne” dotyczą różnych zjawisk, z którymi mali czytelnicy spotykają się na co dzień, jak np. roztrzaskanie na balkonie wazonu z wodą przez mróz. Próby ich wyjaśnienia uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na końcu książki zamieszczone są rozwiązania zagadek. [źródło: www.azymut.pl].

Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym / Katarzyna Wiśniewska-Borysiak (red.). Warszawa : CeDeWu, 2020.

W publikacji zaprezentowano propozycję wykorzystania bajek do rozwoju edukacji ekonomicznej oraz kształtowania kluczowych kompetencji człowieka, np. związanych z przedsiębiorczością, zarówno dzieci i młodzieży, jak też całego społeczeństwa. Przedstawiono funkcjonowanie bajek w przestrzeni publicznej, w nauce, ale również w przemyśle. Publikacja może być przydatna nauczycielom, rodzicom, a także osobom odpowiedzialnym za szeroko rozumianą politykę oświatową. [źródło: www.azymut.pl].

Młodzież wobec przemian współczesnego świata : rozważania edukacyjno-wychowawcze / red. Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza, 2023.

Publikacja stanowi zbiór analiz teoretyczno-badawczych dotyczących funkcjonowania współczesnej młodzieży w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. (…) . Podjęte w pierwszej części monografii wątki skupiają się na zjawiskach i procesach, które determinują losy współczesnych (nie tylko) młodych, wyznaczają trendy oraz kierunki dążeń. Są to m.in. pandemia wirusa SARS-CoV-02, wielokulturowość, globalizacja, ucieczka w świat wirtualny. W świetle specyfiki tych okoliczności Autorki artykułów poddają pod refleksję współczesne pokolenie młodzieży oparte na zmianie. Druga część publikacji dotyczy zagadnień związanych z młodzieżą funkcjonującą w systemie edukacyjnym i problematyką odnoszącą się do kwestii wychowawczych powiązanych z okresem adolescencji. [źródło: www.azymut.pl].

Podobne wpisy