Polityka prywatności

Zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Biblioteka Pedagogiczna  jest administratorem danych. Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Bibliotekę Pedagogiczną danych osobowych. Tym samym spełniany zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej zwanym RODO).

Polityka Prywatności dostarczy Tobie informacji o celach przetwarzania danych, o czasie ich przechowywania. Poznasz kategorie podmiotów, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także dowiesz się jakie prawa Ci przysługują oraz jak z nich możesz skorzystać.
W polityce prywatności znajdziesz informacje o wyznaczonym przez Bibliotekę Pedagogiczną Inspektorze Ochrony Danych,  z którym możesz się skontaktować za pomocą poczty email: iod@ckziu.radom.pl.
Administratorem danych osobowych i operatorem serwisów internetowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu ul. Kościuszki 5A email: pedagogiczna@bp.radom.pl

Dane osobowe

 • Zgodnie z określonym celem dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
 • umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
 • uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Dane osobowe Czytelnika.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: http://bibliotekapedagogiczna.pl/kontakt zostajesz poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko i adres email. Dane osobowe pozyskane tą drogą są niezbędne do prawidłowego rozpoznania i załatwienia sprawy naszego Czytelnika. Dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane do czasu przedawnienia wszystkich możliwych terminów roszczeń.

Chcąc zaproponować zakup nowego dokumentu bibliotecznego należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie pod adresem strony internetowej: http://bibliotekapedagogiczna.pl/dla-czytelnika/dezyderaty-czytelnicze. Zostaniesz w nim poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Dane te posłużą nam do kontaktu z Tobą w momencie realizacji Twojego dezyderatu czytelniczego.

Osoby chcące sprowadzić z innej biblioteki brakujący w naszych zbiorach dokument biblioteczny zostaną poproszone o wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej biblioteki pod adresem:  http://bibliotekapedagogiczna.pl/dla-czytelnika/wypozyczenia-miedzybiblioteczne. Do poprawnej identyfikacji osoby składającej zamówienie niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres email i numer telefonu.

W niektórych przypadkach podanie danych będzie dobrowolne jednakże niepodanie ich może uniemożliwić realizację niektórych celów przetwarzania takich jak np. świadczenie usług drogą elektroniczną (w przypadku Newslettera), dokonywanie rejestracji w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczna wydarzeniach.

Twoje prawa:

 • prawo dostępu do danych– uzyskanie wglądu oraz pozyskania kopii powierzonych danych;
 • prawo do sprostowania danych– poprawianie nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • prawo do bycia zapomnianym– usunięcie powierzonych danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania– tymczasowe ograniczenie przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych– przeniesienie danych do innego administratora (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w zakresie dostarczonych przez Ciebie danych oraz w przypadku przetwarzania danych realizowanego na podstawie zgody lub umowy);
 • prawo do sprzeciwu– wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych (uprawnienie będzie miało zastosowanie w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym);
 • prawo do cofnięcia zgody– wycofanie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie zgody);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Jak będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe:

Wszystkie dane osobowe umieszczone w bazie Biblioteki Pedagogicznej będą traktowe jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie do tego nieupoważnione, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe osób podejmujących pracę .

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dostęp do Twoich danych będą mieli pracownicy BP z odpowiednim upoważnieniem. Po skończonym procesie rekrutacyjnym dane osoby wyłonionej będą upowszechnione na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy, a pozostałe dane kandydatów będą bezpowrotnie zniszczone.

Przysługuje Państwu  prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia; wniesienia skargi do UODO.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Dane osobowe w procesie realizacji zamówień publicznych

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO w celu wykonania czynności zgodnie z udzieloną zgodą:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 lit b RODO;
 • realizacji prawne uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust 1 lit c RODO, oraz realizacji prawnego uzasadnionego interesu Administratora celem dochodzenia roszczeń, prowadzenia akcji marketingowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO;
 • państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom (organom publicznym, urzędom państwowym);
 • posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • posiadają Państwo prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych na stronie internetowej

Na stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, dostępem osób nieupoważnionych zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Pamiętajmy, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e maile przesyłane na i przez tę stronę mogą być niebezpieczne.

Korzystając ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku pytań związanych z aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres email: pedagogiczna@bp.radom.pl

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową poniżej podajemy zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji używanych za pośrednictwem naszej strony internetowej https://bibliotekapedagogiczna.pl. Przeglądając naszą stronę internetową akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Operatorem serwisu jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu ul. Kościuszki 5A. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Jakich plików cookie używamy?

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie:

 • „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę;
 • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookie:

 • Analityczne/statystyczne – pliki cookie pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics.

Google Analytics na podstawie plików cookie otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

 • z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa),
 • na jakie podstrony się kierował,
 • do których usług się kierował,
 • jakiej rozdzielczości używał,
 • z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
 • czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.

Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookie?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookie albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookie, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookie (w całości lub w części).

Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookie dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Polityka Prywatności jest dokumentem, który może być aktualizowany w związku ze stałym mierzeniem i sprawdzaniem środków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.