Deklaracja dostępności Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekapedagogiczna.pl .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-II-16 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-VIII-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • w formularzach informacja o błędach przekazywana jest tylko kolorem, przez co staje się niewidoczna dla niewidomych i osób nierozróżniających kolorów,
 • strona w wersji oryginalnej nie ma poprawnie funkcjonującej wersji kontrastowej (na stronie zamieszczono narzędzie dostępności umożliwiające zmianę wersji kontrastowej),
 • tabele opublikowane przed 23 września 2020 r. nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków,
 • załączniki będące plikami PDF są niedostępne dla osób nieposiadających odpowiedniego oprogramowania do otwierania takiego formatu,
 • niektóre przyciski lub łącza nie mają atrybutów, który opisuje przeznaczenie kontrolki przez co osoby korzystające tylko z klawiatury mogą mieć problem z wejściem do postu,
 • grafiki zamieszczone w serwisie przed 23 września 2020 nie mają opisu alternatywnego.

Powodem wyłączenia z dostępności ww. elementów strony jest nadmierne obciążenie finansowe podmiotu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.IX.23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Gawroński – email: systemowy@bp.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 3459550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biblioteka zrealizuje Twoje zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Informacje kontaktowe: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, tel. +48 3459550, e-mail: sekretariat@bp.radom.pl
 • Dojazd i komunikacja : Siedziba biblioteki zlokalizowana jest w centrum miasta, ok. 1000 m od dworca PKP i PKS. Droga dojazdowa do budynku prowadzi od ul. Kościuszki. W odległości około 180 i 230 m od głównego wejścia do biblioteki znajdują się przystanki MZDiK – Kościuszki/Planty linia 2: kierunek Idalin i Os. Zamłynie W rozkładzie jazdy autobusów jest informacja, że wszystkie kursy realizowane są przez pojazdy niskopodłogowe. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik.
 • Parking: Wokół budynku znajduje się ogólnodostępny parking z 49 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych umiejscowione w odległości ok. 60 metrów od głównego wejścia do budynku. Występują przeszkody typu: wysokie krawężniki.
 • Dostępność wejścia głównego do budynku: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu mieści się na I piętrze budynku MSCDN. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych wyposażona w poręcze po obu stronach. Główne wejście dwuskrzydłowe, z PCV z elementami szklanymi. Wejście przez jedno skrzydło – główne, o szerokości 90 cm, otwierane na zewnątrz na prawą stronę (możliwość otwarcia drugiego – bocznego o szerokości 60 cm otwierane na zewnątrz na lewą stronę, otwierane ręcznie). Na wprost wejścia głównego do budynku zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia przemieszczanie się osoby niepełnosprawnej na poziom windy. Winda umożliwia przedostanie się osoby niepełnosprawnej na piętro I. Wejście główne do biblioteki na I piętrze, drzwiami dwuskrzydłowymi, z PCV z elementami szklanymi. Wejście przez jedno skrzydło –  główne, o szerokości 100 cm otwierane na zewnątrz na klatkę, na lewą stronę (możliwość otwarcia drugiego – bocznego, o szerokości 50 cm otwierane na zewnątrz, na klatkę na prawą stronę, otwierane ręcznie). Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tablicami informacyjnymi. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do biblioteki.
 • Winda : z poziomu 0 – do platformy (na wezwanie) do poziomu windy. Windą na I piętro – przycisk nr 1.
 • Toalety: dla czytelników i osób niepełnosprawnych na I piętrze.
 • Pomieszczenia: wszystkie pomieszczenia biblioteki przeznaczone dla czytelnika mieszczą się na jednym poziomie, brak barier.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Biblioteka nie udostępnia usługi tłumaczenia polskiego języka migowego.