Pakiety edukacyjne do realizacji polityki oświatowej państwa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Rolą bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych przepisów prawa oświatowego jest między innymi wspomaganie placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zadanie to realizowane jest przez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych.

Opracowane przez nas pakiety edukacyjne w większości obejmują tylko dokumenty biblioteczne zakupione do naszej biblioteki w latach 2017-2021 –  książki, artykuły z czasopism i zbiory specjalne zgromadzone w naszej bibliotece z lat wcześniejszych pojawiają się w tych pakietach, których tematyka odnosi się do zagadnień kształtowania właściwych postaw uczniów. Aktualnych publikacji edukacyjnych zajmujących się tematyką wychowania w duch wartości jest ciągle stosunkowo mało na naszym rynku wydawniczym.

Selekcjonując materiały do zestawień bibliograficznych zaprezentowanych w pakietach, kierowała nami chęć pokazania zbiorów jak najbardziej aktualnych, adekwatnych do panującego obecnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki spojrzenia na zadania edukacji.

Pliki do pobrania

Podobne wpisy