Projekt unijny

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Pionkach wznowiła działalność po gruntownej modernizacji budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach, trwającej od 20 lipca 2016 roku do 21 listopada 2019 roku. Modernizacja realizowana była w ramach projektu pn.: „PRZEBUDOWA I ZABOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Beneficjentem Projektu było Województwo Mazowieckie, realizatorem Projektu – Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, partnerem Projektu – Powiat Radomski.
Całkowita wartość projektu to: 4 515 783,40 zł.
Koszty kwalifikowalne: 4 216 233,40 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 299 550,00 zł.
Podział środków przeznaczonych na realizację projektu:
– wkład Unii Europejskiej: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 3 372 986,72 zł.
– wkład Budżetu Państwa: 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 632 435,01 zł.
– wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych, tj. 210 811,67 zł.

Budynek siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach został wybudowany w latach 1922-1926 wg projektu inż. arch. Eugeniusza Czyża. Pierwotnie mieszkał w nim Dyrektor Naczelny Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach – dr inż. Jan Prot. Willa ta jest budynkiem zabytkowym należącym do najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu rozwoju miejscowości – lata 1922-1939.
Na przestrzeni lat 1945 – 2008 budynek przechodził różne koleje losu. Mieściła się w nim m. in. harcówka, przedszkole, biblioteka, mieszkali prywatni lokatorzy. Na początku XXI wieku jego właścicielem został Urząd Marszałkowski. Decyzją nr 7/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego ustanowił na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, na czas nieokreślony, prawo trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. W budynku mieści się także siedziba Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, któremu Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu użycza pomieszczeń. W listopadzie 2017 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego.
Od 20 lipca 2016 roku rozpoczęła się modernizacja siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach. Podczas przebudowy wymieniono wszystkie instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, odnowiono elewację zewnętrzną, wymieniono otwory okienne i zewnętrzne drzwiowe, zmodernizowano pomieszczenia wewnętrzne, budynek dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Modernizację prowadzono zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, tj.: odtworzenie pierwotnego kolorytu elewacji zewnętrznej budynku, zachowanie i odnowienie drewnianych drzwi wewnętrznych i schodów, wymiana okien na II piętrze na wzór pierwotnych: okna drewniane skrzynkowe, ze szprosami. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu uzyskała także pozwolenie od Zarządu Dróg na budowę wjazdu od ul. Radomskiej. Dzięki temu zwiększyła się dostępność do budynku dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Zmodernizowano także teren położony wokół budynku. Ułożono nowe ciągi pieszo – jezdne, ścieżki dydaktyczne, wybudowano wiatę wystawienniczą, zamontowano stoliki na zewnątrz. Teren i budynek ozdabia świetlna iluminacja zewnętrzna i stylowe lampy.
30 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach. W uroczystości udział wzięli m. in. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa w Radomiu, Burmistrza Miasta Pionki, Konserwatora Zabytków w Radomiu, wykonawcy robót budowlanych, nadzoru inżynierskiego, instytucji kultury z Pionek, Radomia, itp. Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym powitaniem przybyłych Gości przez Panią Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Następnie przekazała ona informacje dotyczące modernizacji budynku, przedstawiła krótką historię budynku, przekazała podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do realizacji projektu modernizacji budynku w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. Prelekcja specjalnego gościa przybliżyła wszystkim przybyłym sylwetkę Jana Prota – pierwszego mieszkańca zmodernizowanego budynku i jego rodziny. Na zakończenie Goście zostali zaproszeni do zwiedzania budynku i otoczenia.

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Pionkach zaprasza wszystkich do aktywnego korzystania z nowoczesnej siedziby i jej zasobów. Biblioteka oferuje nie tylko książki o tematyce pedagogicznej. W swojej ofercie ma także świetne pozycje z zakresu beletrystyki, wydania pisarzy bestselerów polskich i zagranicznych, czasopisma naukowe i pedagogiczne, audiobooki, płyty, filmy, itp. W bibliotece można obejrzeć wystawy obrazów namalowanych przez miejscowych artystów ludowych, skorzystać z czytelni i centrum informatycznego. Biblioteka dysponuje dużym pomieszczeniem dydaktycznym wyposażonym w nowoczesny system multimedialny, przystosowanym do realizacji spotkań ze znanymi osobami, z artystami ludowymi, organizowania koncertów muzycznych, projekcji filmów, itp.