Projekt unijny

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w okresie od 20 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowała projekt pn.: „PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podział środków przeznaczonych na realizację projektu:

 • wkład Unii Europejskiej: 80% kosztów kwalifikowanych,
 • wkład Budżetu Państwa: 15% kosztów kwalifikowanych,
 • wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych.

Termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2018 r.

Dawna willa Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach – dra inż. Jana Prota usytuowana jest na hektarowej działce z podjazdem od frontu. Jej architektura nawiązuje do willi barokowej, czerpie z licznych form klasycznych podkreślających dekoracyjność i monumentalność budynku. Ozdobiona jest pilastrami, kolumnami, ornamentami roślinnymi, ryzalitami. Budynek obiega wydatny gzyms profilowany z fryzem kostkowym. Nad otworami okiennymi możemy zauważyć dekoracyjne gzymsy nadokienne. Willa została wybudowana wg projektu inż. arch. Eugeniusza Czyża. Należy do najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu rozwoju miejscowości – lata 1922-1939. Po 1945 roku nie nastąpiły żadne przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, murów obronnych, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz budynku dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku. Po II wojnie światowej budynek przechodził różne koleje losu. Był m. in. siedzibą przedszkola, wynajmowany był prywatnym lokatorom. Na przestrzeni lat zmienił także właściciela – znalazł się w zasobach lokalowych Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją nr 7/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego ustanowił na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, na czas nieokreślony, prawo trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. Od tego czasu w budynku mieści się siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach. W listopadzie 2017 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego.

Podczas remontu wymienione zostały wszystkie instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, odnowiona została elewacja zewnętrzna, wymienione otwory okienne i zewnętrzne drzwiowe, wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, zamontowana winda i podjazd dla niepełnosprawnych, a także iluminacja zewnętrzna. Wokół budynku ułożono nowe ciągi pieszo – jezdne i wybudowano wjazd od. ul. Radomskiej. Na terenie ułożono ścieżki dydaktyczne oraz wybudowano wiatę wystawienniczą.

Celem projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze obszaru objętego projektem poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne. Biblioteka Pedagogiczna prowadzić będzie działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej północno – wschodniej części subregionu Radomskiego, w szczególności mieszkańców gminy i miasta Pionki. Planowane działania to:

 • wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii
 • spotkania z artystami ludowymi
 • koncerty muzyczne
 • projekcje filmów
 • wieczory poezji i prozy
 • wystawy sztuki ludowej
 • „czytelnia pod chmurką”
 • Klub Integracji Społecznej
 • ścieżka edukacyjna

Beneficjentem Projektu jest Województwo Mazowieckie,

Realizatorem Projektu – Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu,

Partnerem Projektu – Powiat Radomski.

Filia wznowiła działalność w nowo wyremontowanym budynku.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z zasobów biblioteki oraz do aktywnego brania udziału w planowanych działaniach.