Projekt unijny

Projekt „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” jest realizowany w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru objętego projektem, tj., budynku i otoczenia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Filia w Pionkach poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne.

W ramach projektu nastąpi realizacja zintegrowanych działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej północno-wschodniej części subregionu Radomskiego, w szczególności mieszkańców gminy i miasta Pionki, a także Kozienic. Poprzez modernizację budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach realizowaną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, w którym swoją siedzibę ma Filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu – nastąpi wzrost dostępności do usług kulturalno-oświatowych. Prace te zapewnią również poprawę funkcjonalności obiektu wykorzystywanego na cele publiczne. Nowe przestrzenie obiektu po modernizacji zostaną wykorzystane na potrzeby kulturalno-oświatowe. Planowane są: wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii z udziałem lokalnych twórców. Przewidziane są również spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne w czasie roku szkolnego. Podczas ferii i wakacji organizowane będą spotkania z artystami ludowymi, koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i społecznego ogniska muzycznego. Ponadto planowane są: projekcje filmów, wieczory poezji i prasy, wystawy sztuki ludowej: koronkarstwa, garncarstwa, tkactwa, koncerty dla społeczności, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin z życia społecznego i prozdrowotnego, prezentacje pokonkursowe. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez budowę windy i podjazdów. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Na zrewitalizowanym terenie odbywać się będą: wystawy plenerowe dla społeczności lokalnej, akcje czytelni pod chmurką, konkursy szachowe i gry stolikowe, kiermasze plonów działkowych, kiermasze sztuki ludowej, zajęcia plastyczne i ruchowe w okresie wakacyjnym dla dzieci, akcje czytania pokoleniowego. Dzięki nowemu zagospodarowaniu przestrzeni, teren Biblioteki będzie udostępniany m.in. artystom ludowym w celu prezentowania swojej sztuki i wyrobów regionalnych. Dotyczyć to będzie także przedsiębiorców o charakterze usługowo-handlowym i producentów różnych wyrobów lokalnych i regionalnych.

Projekt pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” został ujęty w Planie Inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszary Strategicznej Interwencji w ramach II Projektu i Wiodącego pn. „Ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów kryzysowych”.

Architektura budynku dawnej willi Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon) nawiązuje do willi barokowej. Czerpie z licznych form klasycznych podkreślających dekoracyjność i monumentalność budynku poprzez ich zwielokrotnienie i uwydatnienie. Willa usytuowana była na hektarowej działce z podjazdem od frontu i ogrodem od południa.

Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej cegły, otynkowany, piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, na planie prostokąta z przybudówką od wschodu oraz gankiem od północnego-zachodu. Posiada dach mansardowy z lukarnami oraz drewnianą więźbę dachową. 3-osiowa, frontowa elewacja rozciąga się od ul. Radomskiej (od północy). Oś środkowa zaakcentowana jest prostym gankiem kolumnowym, wspierającym balkon z balustradą tralkową. Ganek posiada dwie pary kolumn toskańskich od frontu i dwie pary półkolumn z elewacji. Oś centralną zamyka od góry trójkątny szczyt z bogato udekorowanym tympanonem. W szczycie centralnie usytuowane jest owalne okienko, oplecione ornamentem roślinnym – wicią, obramione ramą profilowaną ozdobioną kimationem. Szczyt i belkowanie dźwigają dwie pary pilastrów jońskich będących przedłużeniem półkolumn w partii parteru. Otwór drzwiowy zamknięty jest łukiem. Układ lizen narożnych, gzymsów i cokół tworzy pola płycinowe z otworami okiennymi. W elewacji południowej, 5-osiowej, boczne ryzality zakończone są trójkątnymi szczytami z okrągłymi okienkami. Między ryzalitami, w parterze znajdują się szerokie, trzystopniowe schody. Na piętrze znajduje się balkon z balustradą tralkową. Strona wschodnia to niższa przybudówka (dwukondygnacyjna) z trójkątnym od wschodu wspieranym przez lizeny. Elewacja zachodnia artykułowana jest jedynie pasami otworów okiennych. Budynek obiega wydatny gzyms profilowany z fryzem kostkowym i opaską profilowaną poniżej. Kondygnacje oddziela gzyms kordonowy. W obrębie piętra nad oknami znajdują się dekoracyjne gzymsy nadokienne. Wnętrze budynku to obszerna kuchnia, spiżarka, pokoje dla służby, duży hall, jadalnia, salon i gabinet dyrektora na parterze. Na piętrze znajdowała się łazienka i pokoje prywatne. Poddasze przeznaczone było na pokoje gościnne. Do dzisiaj zachował się układ z dwoma klatkami schodowymi oraz holem, gdzie istnieje drewniany, dekoracyjnie ukształtowany, przeszkolony przedsionek oraz ozdobne sztukaterie. W głównej klatce schodowej występują drewniane schody z ażurową balustradą. W narożniku południowo-wschodnim usytuowana jest druga klatka schodowa. Obecnie budynek ten jest siedzibą Filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

Dawna willa dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon) posiada oryginalna architekturę. Odznacza się autentyzmem substancji zabytkowej, występowaniem bogatego detalu architektonicznego. Po 1945 roku nie nastąpiły żadne przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, murów obronnych, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz budynku dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku.

Widok budynku od frontu i od tyłu

Budynek po remoncie

Całkowita wartość projektu: 5 044 491,43 zł brutto. Na tę kwotę składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu. Koszty kwalifikowane rozliczane są następująco:

80% kosztów kwalifikowanych stanowi wkład Unii Europejskiej, 15% kosztów kwalifikowanych – wkład Budżetu Państwa, 5% kosztów kwalifikowanych – wkład własny.

Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w imieniu którego działa Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. Partnerem projektu jest Powiat w Radomiu w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Termin zakończenia projektu: do 31 października 2018 r.

Wykonawca robót budowlanych:

Firma budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski

ul. Bielicha 26, 26-600 Radom

Kierownik Budowy: Andrzej Sukiennik

Inżynier kontraktu:

Radinvest Sp. z o.o.

ul. Starokrakowska 133A, 26-616 Radom

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Jerzy Czesław Biedroń

Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:

 • roboty ziemne;
 • betonowanie, zbrojenia;
 • tynkowanie zwykłe, suche tynki G-K, tynki szlachetne i renowacyjne;
 • układanie płytek na ścianach i podłodze;
 • roboty murarskie i malarskie;
 • wykonywanie pokrycia dachowego;
 • hydroizolacje przeciwwilgociowe;
 • hydroizolacje iniekcja;
 • stolarka budowlana;
 • wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wymiana instalacji elektrycznych;
 • prace związane z drogami i chodnikami.