Projekt unijny

O Projekcie

Projekt „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” jest realizowany w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru objętego projektem, tj., budynku i otoczenia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Filia w Pionkach poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne.

W ramach projektu nastąpi realizacja zintegrowanych działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej północno-wschodniej części subregionu Radomskiego, w szczególności mieszkańców gminy i miasta Pionki. Poprzez modernizację budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach realizowaną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, w którym swoją siedzibę ma Filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu – nastąpi wzrost dostępności do usług kulturalno-oświatowych, poprawa funkcjonalności obiektu wykorzystywanego na cele publiczne.

Planowane działania:

  • wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii

  • spotkania z artystami ludowymi

  • koncerty muzyczne

  • projekcje filmów

  • wieczory poezji i prozy

  • wystawy sztuki ludowej

  • „czytelnia pod chmurką”

  • Klub Integracji Społecznej

  • ścieżka edukacyjna

Projekt został ujęty w Planie Inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Architektura budynku dawnej willi Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon) nawiązuje do willi barokowej. Czerpie z licznych form klasycznych podkreślających dekoracyjność i monumentalność budynku poprzez ich zwielokrotnienie i uwydatnienie. Willa usytuowana była na hektarowej działce z podjazdem od frontu i ogrodem od południa.

Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej cegły, otynkowany, piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, na planie prostokąta z przybudówką od wschodu oraz gankiem od północnego-zachodu. Posiada dach mansardowy z lukarnami oraz drewnianą więźbę dachową. 3-osiowa, frontowa elewacja rozciąga się od ul. Radomskiej (od północy). Oś środkowa zaakcentowana jest prostym gankiem kolumnowym, wspierającym balkon z balustradą tralkową. Ganek posiada dwie pary kolumn toskańskich od frontu i dwie pary półkolumn z elewacji. Oś centralną zamyka od góry trójkątny szczyt z bogato udekorowanym tympanonem. W szczycie centralnie usytuowane jest owalne okienko, oplecione ornamentem roślinnym – wicią, obramione ramą profilowaną ozdobioną kimationem. Szczyt i belkowanie dźwigają dwie pary pilastrów jońskich będących przedłużeniem półkolumn w partii parteru. Otwór drzwiowy zamknięty jest łukiem. Układ lizen narożnych, gzymsów i cokół tworzy pola płycinowe z otworami okiennymi. W elewacji południowej, 5-osiowej, boczne ryzality zakończone są trójkątnymi szczytami z okrągłymi okienkami. Między ryzalitami, w parterze znajdują się szerokie, trzystopniowe schody. Na piętrze znajduje się balkon z balustradą tralkową. Strona wschodnia to niższa przybudówka (dwukondygnacyjna) z trójkątnym od wschodu wspieranym przez lizeny. Elewacja zachodnia artykułowana jest jedynie pasami otworów okiennych. Budynek obiega wydatny gzyms profilowany z fryzem kostkowym i opaską profilowaną poniżej. Kondygnacje oddziela gzyms kordonowy. W obrębie piętra nad oknami znajdują się dekoracyjne gzymsy nadokienne. Wnętrze budynku to obszerna kuchnia, spiżarka, pokoje dla służby, duży hall, jadalnia, salon i gabinet dyrektora na parterze. Na piętrze znajdowała się łazienka i pokoje prywatne. Poddasze przeznaczone było na pokoje gościnne. Do dzisiaj zachował się układ z dwoma klatkami schodowymi oraz holem, gdzie istnieje drewniany, dekoracyjnie ukształtowany, przeszkolony przedsionek oraz ozdobne sztukaterie. W głównej klatce schodowej występują drewniane schody z ażurową balustradą. W narożniku południowo-wschodnim usytuowana jest druga klatka schodowa. Obecnie budynek ten jest siedzibą Filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

Dawna willa Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach – dra inż. Jana Prota, wybudowana w 1928 roku, posiada oryginalną architekturę. Odznacza się autentyzmem substancji zabytkowej, występowaniem bogatego detalu architektonicznego. Budynek został zrealizowany wg projektu inż. arch. Eugeniusza Czyża. Po 1945 roku nie nastąpiły przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz willi dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku. Został on wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2017 roku.

Widok budynku od frontu i od tyłu w momencie rozpoczęcia prac

Budynek po remoncie

Elewacja frontowa                                                                               Elewacja tylna

Postęp robót budowlanych w budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach:

Luty: rozebrano drewniane podłogi oraz ściany działowe przeznaczone do usunięcia, skuto płytki i okładziny ścienne, zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano nowe nadproża, rozpoczęto roboty elektryczne i sanitarne, skuto wszystkie tynki i posadzki, rozpoczęto wykonywanie szybu windowego.

Marzec: rozpoczęto roboty elektryczne i sanitarne, rozpoczęto renowację drzwi i ościeżnic oraz naprawę ścian wewnętrznych, w piwnicy zabetonowano szyb windy. Na parterze, I piętrze i II piętrze zakończono roboty elektryczne i sanitarne. Oczyszczono wszystkie drewniane drzwi i ościeżnice.

Kwiecień: w budynku kontynuowano prace wykończeniowe (równanie ścian, wylewki), w piwnicy rozpoczęto murowanie szybu windowego. Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto prace związane z prowadzeniem nowych przyłączy wodociągowych.

Maj: w budynku kontynuowano prace wykończeniowe (równanie ścian, wylewki). Zakończono montaż kanałów wentylacji mechanicznej, izolowanie ścian zewnętrznych i murowanie szybu windowego. Trwają prace związane z wymianą dachu: wymiana i konserwacja belek, krycie blachą oraz związane z wymianą instalacji wodociągowej. Skuto zewnętrzne tynki na ścianach. Uzupełniane są tynki zewnętrzne, równane i malowane ściany. Rozpoczęto oczyszczanie drewnianych schodów i balustrad wewnątrz budynku.

Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem robót. Wg zestawienia wartości wykonanych robót, stopień zaawansowania prac oceniono na 21.06 %.

Całkowita wartość projektu: 5 044 491,43 zł brutto. Na tę kwotę składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu. Koszty kwalifikowane rozliczane są następująco:
80% kosztów kwalifikowanych stanowi wkład Unii Europejskiej, 15% kosztów kwalifikowanych – wkład Budżetu Państwa, 5% kosztów kwalifikowanych – wkład własny.

Termin zakończenia projektu: do 31 października 2018 r.

Wykonawca robót budowlanych:
Firma budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski
ul. Bielicha 26, 26-600 Radom
Kierownik Budowy: Andrzej Sukiennik

Inżynier kontraktu:
Radinvest Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133A, 26-616 Radom
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Jerzy Czesław Biedroń

Beneficjent projektu:

Województwo Mazowieckie
www.mazovia.pl

Realizator projektu:

Województwo Mazowieckie
www.bibliotekapedagogiczna.pl

Partner projektu:

Powiat Radomski
www.radompowiat.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.