Projekt unijny

O Projekcie

Projekt jest realizowany w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze obszaru objętego projektem, tj., budynku i otoczenia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne.

W ramach projektu nastąpi realizacja zintegrowanych działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej północno – wschodniej części subregionu Radomskiego, w szczególności mieszkańców gminy i miasta Pionki, a także Kozienic. Poprzez modernizację budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach realizowaną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, w którym swoją siedzibę ma Fila Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu – nastąpi wzrost dostępności do usług kulturalno –oświatowych, jak również nastąpi poprawa funkcjonalności obiektu wykorzystywanego na cele publiczne. Nowe przestrzenie obiektu po modernizacji zostaną wykorzystane na potrzeby kulturalno – oświatowe. Planowane są: wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, z udziałem lokalnych twórców, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, i lekcje biblioteczne w czasie roku szkolnego. Podczas ferii i wakacji, spotkania z artystami ludowymi, koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i społecznego ogniska muzycznego. Ponadto planowane są: projekcje filmów, wieczory poezji i prasy, wystawy sztuki ludowej: koronkarstwa, garncarstwa, tkactwa, koncerty dla społeczności, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin z życia społecznego i prozdrowotnego, prezentacje pokonkursowe.

Dawna willa dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon) posiada oryginalną architekturę. Odznacza się autentyzmem substancji zabytkowej, występowaniem bogatego detalu architektonicznego. Po 1945 roku nie nastąpiły żadne przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, murów obronnych, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz budynku dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku. Po II wojnie światowej budynek przechodził różne koleje losu. Był m. in. siedzibą przedszkola, wynajmowany był prywatnym lokatorom. Na przestrzeni lat zmienił także właściciela – znalazł się w zasobach lokalowych Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją nr 7/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego ustanowił na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, na czas nieokreślony, prawo trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. Od tego czasu w budynku mieści się siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach.

Widok budynku od frontu i od tyłu w momencie rozpoczęcia prac

Zaawansowanie prac na połowę października 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 5 044 491,43 zł brutto. Na tę kwotę składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu. Koszty kwalifikowane rozliczane są następująco:

80% kosztów kwalifikowanych stanowi wkład Unii Europejskiej, 15% kosztów kwalifikowanych – wkład Budżetu Państwa, 5% kosztów kwalifikowanych – wkład własny.

Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie, w imieniu którego działa Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. Partnerem projektu jest Powiat w Radomiu w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Termin zakończenia projektu: do 31 października 2018 r.

Wykonawca robót budowlanych:

Firma budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski

ul. Bielicha 26, 26-600 Radom

Kierownik Budowy: Andrzej Sukiennik

Inżynier kontraktu:

Radinvest Sp. z o.o.

ul. Starokrakowska 133A, 26-616 Radom

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Jerzy Czesław Biedroń