Regulamin udostępniania zbiorów

III. Wydział Udostępniania Zbiorów. Wypożyczalnia

§ 6

 1. Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczący się w uczelniach tego województwa:
  • nauczyciele,
  • pracownicy nauki,
  • studenci,
  • uczniowie klas ósmych szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • pozostałe osoby dorosłe.

§ 7

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni uzyskuje Czytelnik po zapisaniu się do Biblioteki. Przy zapisie należy przedłożyć:
  • nauczyciele, pracownicy nauki – dowód osobisty,
  • studenci – dowód osobisty i legitymację studencką,
  • uczniowie – legitymację szkolną i/lub dowód osobisty,
  • pozostałe osoby – dowód osobisty.

§ 8

 1. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

§ 9

 1. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Czytelnik powinien podpisać deklarację czytelnika oraz złożyć oświadczenie zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celu ochrony zbiorów bibliotecznych (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 10

 1. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych.

§ 11

 1. Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej potwierdzając wypożyczenie podpisem na rewersie, który otrzymuje po zwrocie książki.
 2. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć przy pustym koncie:
  • nauczyciele – 10 egzemplarzy książek,
  • pozostali Czytelnicy – 7 egzemplarzy książek.
 3. Zamówienia są realizowane w dniach otwarcia Wypożyczalni w godz. 9.00 – 17.45, środa w godz. 9.00 – 14.45, w soboty w godz. 9.00 – 13.45, do 30 min. Zamówione książki oczekują na Czytelnika 3 dni.
 4. Książki wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych. Po 30 dniach Czytelnik może 2 razy prolongować wypożyczone dokumenty: osobiście, telefonicznie lub logując się na własne konto przed upływem terminu zwrotu książki (nie wcześniej niż 5 dni przed końcem terminu), jeśli dany egzemplarz nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Czytelnika.
 5. Czytelnik może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowana książka oczekuje na Czytelnika 3 dni.
 6. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń, która zostaje zdjęta po uregulowaniu należności,
  • opłatę w wys. 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu każdego woluminu,
  • pisemne upomnienie na koszt Czytelnika,
  • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 7. Nauczyciele, pracownicy nauki, studenci, uczniowie mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia zbiorów Biblioteki o określone tytuły. Wnioski te będą realizowane w miarę możliwości finansowych Biblioteki i dostępności poszukiwanych tytułów na rynku.

§ 12

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.
 2. Czytelnik i Bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan każdej wypożyczanej i zwracanej książki. W przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Bibliotekarzowi.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczny egzemplarz tego samego dzieła – to samo, ewentualnie nowsze wydanie lub,
  • zapłacić jej aktualną wartość, jednak nie mniej niż 50 zł,
  • za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło a pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki,
  • w wypadkach, gdy nie jest możliwe odkupienie takiej samej książki, Czytelnik może odkupić inną z listy dostępnej w Wydziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

§ 13

 1. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ GIER PLANSZOWYCH

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 gry planszowe.
 2. Gry wypożycza się na okres 14 dni, po tym okresie czytelnik może jeden raz prolongować grę na następne 14 dni, o ile nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
 3. Zaleca się, aby przed zwróceniem gry Czytelnik sprawdził jej stan i kompletność .
 4. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić jej stan i kompletność.
 5. Niezwrócenie w terminie wypożyczonej gry pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • system komputerowy nakłada blokadę dalszych wypożyczeń, która zostaje zdjęta po uregulowaniu należności,
  • opłatę w wys. 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu gry,
  • pisemne upomnienie na koszt Czytelnika,
  • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni.
 6. W razie zagubienia lub zdekompletowania wypożyczonej gry Czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczny egzemplarz lub,
  • zapłacić jej równowartość,
  • w wypadkach, gdy nie jest możliwe odkupienie tej samej gry, Czytelnik może odkupić inną o tej samej wartości, w uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki.”