PLAN POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH – 2018 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia Planowany tryb postępowania CPV Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1. Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu Robota budowlana Przetarg nieograniczony 45000000-7 211 382,00 zł.

wrzesień/październik 2018 r.